तुही सापशिडी  हा खेळू शकता

तुम्ही कार्ड देखील खेळू शकता

तुम्ही बुद्धिबळ हा खेळ खेळू शकता

तुम्ही लुडो देखील खेळू शकता 

तुम्ही व्यापार हा खेळ देखील खेळू शकता

तुम्ही कॅरम हा खेळ देखील खेळू शकता

तुम्ही वर्ड पझल हा खेळ खेळू शकता 

तुम्ही पझल हि खेळू शकता